A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon

Az elmúlt közel száz évben bár lassan bekerült a prédikációkutatás az irodalomtörténeti érdeklődés körébe, a kutatások jó része felekezet- és forrásfüggő volt. Így annak ellenére, hogy az 1960-as évektől az Unitárius Egyház történetének kutatása is fellendült, az unitárius prédikációtörténet kutatása stagnált. Jelen vállalkozás célja, hogy kiváltsa az elavult és részleges unitárius prédikációtörténeteket, és egy nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is fontos és időszerű problémákkal foglalkozó új prédikációtörténetet nyújtson az érdeklődő szakmai közegnek. Ezt elősegítendő a tervezett kiadványok angol nyelvű fejezettel és összefoglalóval fognak megjelenni. Emellett célja, hogy a projektben tervezett workshop és konferenciák eredményét mintegy melléktermékként hozzácsatolja tanulmánykötet formájában ehhez az anyaghoz. Utolsóként pedig két kötetet prezentáljon a 16. és 17. századi  unitárius prédikációirodalom anyagából. Dávid Ferenc unitárius püspök 1569-ben nyomtatában megjelent prédikációgyűjteményét, valamint egy válogatást a korabeli unitárius prédikációirodalom javából, így Hunyadi Demeter, Enyedi György, Thordai János, Homoródszentmártoni Kovács János, Polgári András, Várfalvai Pálfi Zsigmond   és további neves és névtelen szerzők munkáiból.

A projekt keretében zajló kutatások segítségével a kéziratossága miatt nem feldolgozott és nagy részben egyáltalán nem ismert unitárius prédikációirodalom elnyerheti az őt megillető helyet a magyar prédikációkutatásban. A források felhasználhatók lesznek specifikus kutatásokhoz, és a nemzetközi szakma számára is elérhetővé válnak. A kutatás témáinak legfontosabb alakja talán Dávid Ferenc, aki a kevés magyar reformátor között kiemelt helyen szerepel mind a magyar nyelvterületen, mind a nemzetközi színtéren megjelent, reformációval foglalkozó lexikonokban, ám prédikációi elkerülték a kutatók figyelmét, több száz oldalas kötetéből talán fél tucat beszéd látott modern kiadásban napvilágot. A projekt erőssége, hogy olyan tudományos gárdát fog felvonultatni, akik rutinosan mozognak a nemzetközi, valamint az erdélyi gyűjteményekben, könyvtárakban, archívumokban is. Segítségünkre lesz Kovács Sándor, a  Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára, és az unitárius irodalom, egyháztörténet és teológia elismert kutatója. A kutatócsoport tagjai olyan kiváló fiatal kutatók, és a kora újkori prédikációs irodalom jó ismerői, mint Molnár Dávid Szegedről, Sebestyén Ádám, Förköli Gábor és Vrabély Márk Budapestről, valamint Molnár Dávid Pécsről. A résztvevők publikációi jól mutatják, hogy tájékozottak az unitárius teológia- és egyháztörténet terén, és kiemelkedően nagy biztossággal bánnak a kéziratokkal. Emellett olyan eddig nem, vagy csak részlegesen ismert korpuszt tár fel a projekt a szakmai és nagyközönség előtt, mely megmutathatja a kora újkori prózai nyelv szépségét. Emellett a vallásos szövegek magyar nyelven írt világába úgy vezet el, hogy egy kisebb európai gyökerű egyháznak a zavaros és kalandos 16. és 17. századi történelembe ágyazott világát tárja fel. A szövegek (a kutatócsoport tagjai által publikált korábbi munkák fogadtatása alapján), a mai gyakorló prédikátoroknak és híveknek, valamint gimnáziumi és egyetemi szinten folyó teológiai, irodalomtörténeti és történeti képzésen is nagy haszonnal forgatható anyagokká fognak válni. Reményeink szerint ugyanilyen fontos helyet kap majd a nagy hiányt pótló, és nem csak a magyar, de a nemzetközi szakma által is sürgetve várt új unitárius prédikációtörténet.

 

A projekt célja, hogy egy új unitárius prédikációtörténettel foglalkozó kézikönyvet adjon az olvasó kezébe, kiváltva ezzel a kevés forrást: a 18. századból származó unitárius egyháztörténetet, a 19. század végi, sok szempontból elavult folyóiratokban megjelent publikációkat, és a 16. és 17. századdal csak elnagyoltan foglalkozó Gellérd-féle unitárius prédikációtörténetet.  Nem csupán száraz adatokat kíván összegyűjteni, hanem életet kíván lehelni egy olyan korpuszba, mely nyelvi szépségével, sokszor sodró prózalendületével, és különleges forrásaival megérdemli a figyelmet. Emellett célja, hogy két tanulmánykötetben és publikációkban még inkább színesítse a szövegekhez köthető elemzési témákat, valamint hogy  két olyan kötetet prezentáljon a 16. és 17. századi  unitárius prédikációirodalom anyagából, ami részben modernizált átírással, vagyis a mai olvasó számára is könnyen befogadható formában, emellett a kutató számára jegyzetekkel gazdagítva tárja fel az unitárius prédikációirodalmat. A projekt célja, hogy egy szövegkritikai kiadást készítsen Dávid Ferenc unitárius püspök 1569-ben nyomtatásban megjelent prédikációgyűjteményéből, valamint egy válogatást nyújtson át a Dávidot követő prédikátorgenerációk munkájából, a korabeli unitárius prédikációirodalom javából.